S.S.C.I.T.
Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií
Aktuálny jazyk: SK | EN DE HU |
Vítajte návštevník | Prihlásenie Nový užívateľ
Skip Navigation Links
||
S.S.C.I.T.
||
Prihlásenie
|
W.V.C.
E.U.C.
eLearning
Download
Vojnové režimy
Network Work
|
Hľadanie
|
Sponzori
Partneri
|
RSS Feed
Ponuka (SSCIT)

Skip Navigation Links
S.S.C.I.T.
Aktuality
O Organizácii
Naše Skúsenosti
Vízie a Ciele
DARUJTE 2% DANEExpand DARUJTE 2% DANE
SponzoriExpand Sponzori
Naša PrácaExpand Naša Práca
Naše ProjektyExpand Naše Projekty
SpoluprácaExpand Spolupráca
Testovanie Modulov
Práca u nás
Napíšte Nám
Kontakt

Skip Navigation Links
Naše Projekty
W.V.C.
E.U.C.
V.Z.O.
Vojnové režimy
Europe Direct RS
PGM
PI2G

Skip Navigation Links
Iné Linky
Ministerstvá SRExpand Ministerstvá SR
ZoznamyExpand Zoznamy
Iné LinkyExpand Iné Linky
IT VývojExpand IT Vývoj
XRlc Development

Digital Education, využite možnosti kvalitného, moderného vzdelávania.V krátkosti
Spoločnosť S.S.C.I.T. (Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií) začala 05.08.2010 realizovať projekt "SOVA - Stredoslovenská online vzdelávacia agentúra". Projekt je realizovaný v Rimavskej Sobote a bude trvať od 08/2010 do 07/2012, na projekt bol pridelený nenávratný finančný príspevok vo výške 325 917,83 EUR. Projekt si kladie za cieľ integráciu znevýhodnených skupín postihnutých a ohrozených sociálnym vylúčením na trh práce, vytvorenie nových pracovných miest a poskytnutie nevyhnutnej podpory novoprijatým zamestnancom. Aktivity projektu sú zamerané na podporu tvorby nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupín.

Medzi cieľové skupiny projektu patria okrem osôb ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením aj občania so zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným stavom a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja. (www.esf.gov.sk a www.fsr.gov.sk).

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je integrácia znevýhodnených skupín postihnutých a ohrozených sociálným vylúcením na trhu práce.

Ďalšie ciele
1. Poskytnutie nevyhnutnej podpory novoprijatým zamestnancom, aby boli schopní kvalitne vykonávat prácu na svojich pracovných pozíciách. 2. Vytvorenie nových pracovných miest pre sociálne znevýhodnené a sociálne vylúcené skupiny pre poskytovanie moderných služieb e-learningového vzdelávania. 3. Vytvorenie podmienok pre zamestnancov zo sociálne znevýhodnených skupín obyvatelov prijatých na novovytvorené pracovné miesta.

Realizácia a spolupráca
Realizácia projektu SOVA začala v Auguste 2010 a projekt bol podporený MPSVR SR / FSR do konca Júla 2012. Predpokladáme vytvorenie viac ako 14 e-learningových vzdelávacích programov. SOVA hľadá aj záujemcov a expertov, ktorí by mali záujem externe spolupracovať pri vývoji, testovaní a pripomienkovaní jednotlivých modulov.

Aktivity projektu
V rámci projektu budú realizované 4 hlavné aktivity:
1. Výber zamestnancov a príprava implementácie projektu - okrem výberu zamestnancov z cielových skupín na nové pracovné miesta pôjde aj o materiálno-technické zabezpecenie realizácie projektu, vrátane nákupu techniky a zariadení ako pracovných pomôcok a vytvorenie ucebne. 2. Vytvorenie a udržanie pracovných miest - na nové pracovné miesta bude prijatých 8 clenov z cielových skupín, ktorí budú zabezpecovat služby online vzdelávania pre klientov agentúry. 3. Zaškolenie novoprijatých zamestnancov. - zaškolenie jednotlivých pracovníkov podla požiadaviek pracovných pozícií a rozvoj zrucností pre konkrétne pracovné miesta vzhladom na nárocnost používaných IKT. 4. Poskytovanie nevyhnutnej podpory novoprijatým zamestnancom - dohlad a pradenstvo novým zamestnancom pri plnení pracovných úloh. Pre efektívnu implementácie projektu bude vytvorený projektový tím, ktorý je je kombináciou interného a externého personálu, co zabezpecí potrebnú odbornost na jednotlivých pozíciách. Realizáciu aktivít, riadenie, publicitu a monitoring organizacne zabezpecí projektový tím, obstaranie služieb a tovarov zabezpecí odborne spôsobilá osoba pre VO.

Obstaravania
V rozsahu realizácie projektu SOVA sa realizujú aj verejné ostarávania. Viac informácií nájdete na nasledovnej stránke
tu .

Prehľadávanie:
Live | Google

Funkcie stránky
None

Darujte 2%!
Rozhodnite sami a darujte 2% z vašej zaplatenej dene.
Ďalšie informácie

Speech web

Start TTS

Ďalšie info...

Support program
Pomôžte nám a podporte pripravovaný grantový systém pre oblasť IKT a kybernetiky!
Ďalšie informácie

Vzdelávanie
Všeobecné pojmy
Počítačové prostredie
Spracovanie textu
Tabuľový kalkulátor
Tvorba webu
Ďalšie informácie


Dnes je:
4. 10. 2023
.
Kontaktujte nás Upravte svoj profil Ochrana osobných údajov Podmienky používania S.S.C.I.T.
Posledná aktualizácia: 7/22/2009 11:27:29 PM
9B1CF001-E091-431a-9A56-356DC09A087F